Grillfix 0,5L

Starkt alkalisk produkt som effektivt löser fett, sot och fastbrända beläggningar. För rengöring av ugnar, grillar och grillgaller.

0,5L | art.nr: 155

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Nonjoniska tensider <5%.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Vid risk för stänk i ögonen använd skyddsglasögon.
Faroangivelser Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara korrosivt för metaller.
Ph i koncentrat ca 14.
Dosering Används i koncentrat.